ASAF AMDURSKI BERESHIT LYRICS

נכון שהגיע כבר הזמן
שנתפזר מכאן
לך מאוחר מידי לסלוח
לי מאוחר להשתנות

לכי לדרכך אני לדרכי
מה ששלך כבר לא שלי
הרי את משוחררת לכל אחד,
ורק לא לי.

זמן להתחיל מבראשית
זמן להצמיח שורשים
ולהפסיק לרוץ במעגל

להתחיל מבראשית
מלהצמיח שורשים
ולהפסיק לרוץ במעגל
בלי לדעת מה...

בלי טענות לאף אחד
קצת חמוץ לי בלב
זה כואב אבל נתגבר בנפרד
עוד שנה או שנתיים

כן ככה זה כשמרפים
רוצים לא להפסיד אבל מפסידים
הדרך שלי תהיה אחרת
הדרך שלך תהיה שלך

אחרי זמן ארוך שמנסים
אין עוד מקום להיסוסים
הגיע הזמן לחתוך וכמוך
גם אני רוצה ניסים.

זמן להתחיל מבראשית
זמן להצמיח שורשים
ולהפסיק לרוץ במעגל

להתחיל מבראשית
מלהצמיח שורשים
ולהפסיק לרוץ במעגל
בלי לדעת מה.