BAZAN HOREN LEN RAY LYRICS

Đungđưa Đungđưa xích cui đung đưa hơzen lên rẫy.
Dungzen Dungzen xích boon cong tua hơzen lên rẫy.
Ô con đường đất đỏ, ô mặt trời nắng đỏ.
Bạc ngàn cao su,bạc ngàn cafe,một trời âm thanh,một vịnh cung say.
Ban mê lộng gió.
Em đi tỉa bắp hay hái rau rừng vui suy em hát .
Chi đi đà bù dà bù zon,chi đi đà...... lalalala.
Chi đi đà bù dà bù zon,chi đi đà...... lalalala.

Linhlung Linhlung hú rêu linhlung hozen namcha.
Tonmon Tonmon hơ đang condu hozen namcha ah ah.
Oh matra namcha, Oh embo namron.
Lechla casu, lechla cafe de de choba de de cachu Banme loron.
O nam bờ míu, o phe radon o du ho rí.
Chi đi đà lề ro bề ti,chi đi đà...... lalalala.
Chi đi đà lề ro bề ti,chi đi đà...... lalalala.