ฝน ธนสุนทร พระเทพฯของชาวไทย LYRICS

เป็น บุญแผ่นดิน ไทย นี้มีกุลสตรี เป็นศรี แผ่นดิน
สมเด็จ พระเทพฯ ของไทย ทั่ว ถิ่น เทวา ฟ้าดิน
รู้สิ้นถึง น้ำพระทัย
.ความ ดี พระองค์เลอ ล้ำเกิน ถ้อยคำเรียงร้อย จากใจ
หนาว บ้าง ร้อนบ้าง หนทางไกลใกล้
เยี่ยมเยือน ผอง ไทย ห่วงใย ไปทั่ว แผ่นดิน
.ศิลป วัฒนธรรม ของชาติทรงเป็น ธงชัย ผงาด
ประกาศ ให้โลก รู้สิ้นอัจฉริยะ
ทั้งคีตะ และวรรณศิลป์ เป็นร่มโพธิ์ ศิลปิน ทั่วแผ่นดิน ของพระองค์
..ทรง เป็น แก้วใจ ไพร่ฟ้า เป็น แก้วตา ข้าน้อย มั่นคง
พสก ทั่วหน้า ศรัทธา สูง ส่ง เทิดทูน พระองค์
ศรีราช-วงศ์ จักรี ศิลป วัฒนธรรม ของชาติ
ทรงเป็น ธงชัย ผงาด ประกาศ ให้โลก รู้สิ้น
อัจฉริยะ ทั้งคีตะ และวรรณศิลป์
เป็นร่มโพธิ์ ศิลปิน ทั่วแผ่นดิน ของพระองค์
..ทรง เป็น แก้วใจ ไพร่ฟ้า เป็น แก้วตา ข้าน้อย มั่นคง
พสก ทั่วหน้าศรัทธา สูง ส่ง เทิดทูน พระองค์ ศรีราช-วงศ์ จักรี