ANNITA 12 C O D A รือฟื้น LYRICS

สิ่งที่เธอว่ารักกัน กับที่เธอพูดมา
ต้องยืนฟังทั้งน้ำตา ว่าเธอมีคนใหม่

จากเวลาที่เนิ่นนาน ต้องเจ็บช้ำเท่าไร
แต่พอฉันเริ่มทำใจ แล้วเธอก็หวนมา

เท่าที่รู้กันอยู่ เท่าที่ฉันเข้าใจ
เธอเองเป็นคนเปลี่ยนใจไปจากฉัน

ไม่อยากให้เธอรื้อฟื้น
สิ่งที่เธอทำเอาไว้
ให้เสียเวลาเปล่าๆ เพราะฉันเพิ่งทำใจ

ไม่อยากให้เธอรื้อฟื้น
ก็อยากให้พอทีได้ไหม
รื้อฟื้นกันไปก็เหนื่อย
ใจมันเจ็บมาแล้วเกินพอ

สิ่งที่เธอได้สัญญา
ออกจากปากพูดไป
เปรียบก็เป็นแค่ควันไฟ
ไม่นานก็จาง
เหตุและผลที่พูดมา
ก็อยากที่จะรับฟัง
แต่เจ็บจนไม่เหลือทาง
ให้เธอได้ซ้ำเติม

เท่าที่รู้กันอยู่ เท่าที่ฉันเข้าใจ
เธอเองเป็นคนเปลี่ยนใจไปจากฉัน

ไม่อยากให้เธอรื้อฟื้น
สิ่งที่เธอทำเอาไว้
ให้เสียเวลาเปล่าๆ เพราะฉันเพิ่งทำใจ
นา...........................
เท่าที่รู้กันอยู่ เท่าที่ฉันเข้าใจ
เธอเองเป็นคนเปลี่ยนใจไปจากฉัน

ไม่อยากให้เธอรื้อฟื้น
สิ่งที่เธอทำเอาไว้
ให้เสียเวลาเปล่าๆ เพราะฉันเพิ่งทำใจ