ROWWEN HÈZE 'T KUEMT ALLEMOAL DOR UW LYRICS

ik geaf 't op want elleke kier
mien hand mien oege ze wille ni mier
als ik ow zij stoan, dan bin ik verloare
ge ziet te moei en vul te moei
geej het gejagd, ik bin de proei
als ik ow zij stoan, dan bin ik verloare
't keumt allemoal dor ow
ik huur ow neet als ge teage meej proat
ik denk allien mar och mijn god
motte dat nou zeen stoan en ik bin verloare
ik stel meej aan stoet miene kop
ik ren meej zelf vurbeej ik vertel enne mop
als ik ow zij stoan, dan bin ik verloare
en 's nachts in mien bed
denk ik neet dat ik 't red zonder ow
ik wacht op 'n wonder, want echt ik kan neet zonder ow
't keumt allemoal dor ow