บอล วิทวัส ไม่รู้ใจตัวเอง LYRICS

ทำตามคนโน้น ตามใจคนนี้เรื่อยมา
ใจไปทางโน้น ใจไปทางนี้ ทุกเวลา
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เหมือนฤดูกาล ไม่เคยแน่นอนสักครั้ง
หลอกตัวเองไปอย่างนั้น มองเลยความฝันในใจ

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง เลือกอะไรก็ไม่รู้ หลงทางไปจนไกล
พึ่งเข้าใจพึ่งจะรู้ เมื่อมีเธออยู่ข้างกาย ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ

แปรปรวนตามฝน รวนเรตามฟ้า เรื่อยมา
มีดีตรงนี้ ยังมองตรงโน้นเสียเวลา

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เหมือนฤดูกาล ไม่เคยแน่นอนสักครั้ง
หลอกตัวเองไปอย่างนั้น มองเลยความฝันในใจ

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง เลือกอะไรก็ไม่รู้ หลงทางไปจนไกล
พึ่งเข้าใจพึ่งจะรู้ เมื่อมีเธออยู่ข้างกาย ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง เลือกอะไรก็ไม่รู้ หลงทางไปจนไกล
พึ่งเข้าใจพึ่งจะรู้ เมื่อมีเธออยู่ข้างกาย ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ