ARCHIE BLEYER EH CUMPARI LYRICS

Eh Cumpari, ci vo sunari
Chi si sona? U friscalettu
E comu si sona u friscalettu?
U friscalette, tipiti tipiti tam

E cumpari, ci vo sunari
Chi si sona? U saxofona
E comu si sona u saxofona?
Tu tu tu tu u saxofona
U friscalette, tipiti tipiti tam

E cumpari, ci vo sunari
Chi si sona? U mandolinu
E comu si sona u mandolinu?
A pling a pling, u mandulin
Tu tu tu tu u saxofona
U friscalette, tipiti tipiti tam

E cumpari, ci vo sunari?
Chi si sona? u viulinu
E comu si sona u viulinu?
A zing a zing, u viulin
A pling a pling, u mandulin
Tu tu tu tu u saxofona
U friscalette, tipiti tipiti tam

E cumpari, ci vo sunari?
Chi si sona? A la trumbetta
Ma comu si sona a la trumbetta?
Papapapa a la trumbetta
A zing a zing, u viulin
A pling a pling, u mandulin
Tu tu tu tu u saxofona
U friscalette, tipiti tipiti tam

E compari, ci vo sunari?
Chi si sona? A la trombona
Ma comu si sona a la trombona
A fumma a fumma a la trombona
Pa-pa pa-pa pa la trumbetta
A zing a zing, u viulin
A pling a pling, u mandulin
Tu tu tu tu u saxofona
U friscalette, tipiti tipiti tam

Tipiti tipiti
Tipiti tipiti tam