ไต่ปุยจิ๋ว จีนกลาง LYRICS

นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย . นำ มอ ออ ลี เย . ผ่อ ลู กิด ตี ชอ ปอ ลา เย . ผู่ ที สัต ตอ ผ่อ เย . หม่อ ฮอ สัก ตอ ผ่อ เย . มอ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย งัน . สัก พัน ลา ฮัว อี . ซู ตัน นอ ตัน เซ . นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย . ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ . นำ มอ นอ ลา กิน ชี . ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม . สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง . ออ ซี เย็น . สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ . นอ มอ พอ เค . มอ ฮัว เตอ เตา . ตัน จิต ทอ งัน ออ พอ ลู ซี . ลู เกีย ตี . เกีย ลอ ตี . อี ซี ลี . หม่อ ฮอ ผู่ ที สัก ตอ . สัต พอ สัต พอ . มอ ลา มอ ลา . มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน . กี ลู กี ลู กิด มง . ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี . หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี . ทอ ลา ทอ ลา . ตี ลี นี . สิด ฮู ลา เย . เจ ลา เจ ลา . มอ มอ ฮัว มอ ลา หมก ตี ลี . อี ซี อี ซี . สิด นอ สิด นอ . ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี . ฮัว ซอ ฮัว ซัน . ฮู ลา เซ เย . ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา . ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี . ซอ ลา ซอ ลา . สิด ลี สิด ลี . ซู ลู ซู ลู . ผู่ ถี่ เย ผู่ ที เย . ผู่ ทอ เย ผู่ ทอ เย . มี ตี ลี เย . นอ ลา กิน ชี . ตี ลี สิด นี นอ . ผ่อ เย มอ นอ . ซอ ผ่อ ฮอ . สิด ถ่อ เย . ซอ ผ่อ ฮอ . หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย . ซอ ผ่อ ฮอ . สิด ทอ ยี อี . สิด พัน ลา เย . ซอ ผ่อ ฮอ . นอ ลา กิน ชี . ซอ ผ่อ ฮอ . มอ ลา นอ ลา . ซอ ผ่อ ฮอ . สิด ลา เซง ออ หมก เค เย . ซอ ผ่อ ฮอ . ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย . ซอ ผ่อ ฮอ . เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย . ซอ ผ่อ ฮอ . ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย . ซอ ผ่อ ฮอ . นอ ลา กิน ชี . พัน เค ลา เย . ซอ ผ่อ ฮอ . มอ ผ่อ ลี เซง กิด ลา เย . ซอ ผ่อ ฮอ . นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . ผ่อ ลู กิด ตี . ชอ พัน ลา เย . ซอ ผ่อ ฮอ . งัน สิด ติน ตู . มัน ตอ ลา . ปัด ถ่อ เย . ซอ ผ่อ ฮอ