TIËSTO PRESENTS "ALONE IN THE DARK" EDWARD CARNBY LYRICS

Shto li mesetchinko greesh
Ta mi makata ogriavash
Dolu senki se tcherneyat
I prekarshvat mi krilata

...

Shto li mesetchinko greesh
Ta mi makata ogriavash
Dolu senki se tcherneyat
I prekarshvat mi krilata