BOY'Z ËÀÐÔ²»¸Ä LYRICS

K:再见了
Zoy Gim Liu
我的宠爱
Nor tek Chong Oi
谁愿接受这种 意外
Sui Yun cip sou zei zong yi noi
你赞我天生可爱
Nei zham nor tim sam hor noi
不愿看着我离开
bak yun hor zohk nor lei hoi

同伴也 话我傻
tong pun ya wa nor soi
喜欢受挫
hei fun sao chor
宁愿 情敌在伤我
leng yun cheng dek zork sam nor
人天生根本都不可以爱死身边的一个
yam tim sam gam bun dor bak hor yi noi xi sam bin dek ya gor
无奈你最够刺激我
mo noi nei zui gou cim tek nor
凡事也治倒我
fan xi ya zi dor nor
几多黑心的教唆
ki dor hak xin dek gao sore
我亦捱得过
nor yi nai de gor
来煽风 来点火
loi xim fong loi dim for
就击倒我么
zoh gim dor nor mo
谁 恋爱就多障碍
soy lim noi zoh dor zhong oi
死性我不想改
sai xim nor bun xong goi
如我没有你的爱
yu nor mu you nei tek noi
我没法活得来
nor mu fa wuk dak loi
情人的存在
qim yam teh chun zoy
是我从来 都志在
xi nor cun loi dou ji zoy
能在我拱手让爱
neng zoi nor gong sao yun noi
S:我怕可一不可再
nor pa hor yap bun hor zoy
难道你被爱都有害
Nan dor nei bei loi dou you hoi
我确信 天真不会错
nor kor sam tim zam ba wei coy
威力会移山填海
wei lei wu yi sam tim hoi

*同伴也 话我傻
tong pun ya wa nor soi
喜欢受挫
hei fun sao chor
宁愿 情敌在伤我
leng yun cheng dek zork sam nor
人天生根本都不可以爱死身边的一个
yam tim sam gam bun dor bak hor yi noi xi sam bin dek ya gor
无奈你最够刺激我
mo noi nei zui gou cim tek nor
凡事也治倒我
fan xi ya zi dor nor
几多黑心的教唆
ki dor hak xin dek gao sore
我亦捱得过
nor yi nai de gor
来煽风 来点火
loi xim fong loi dim for
就击倒我么
zoh gim dor nor mo
谁 恋爱就多障碍
soy lim noi zoh dor zhong oi
死性我不想改
sai xim nor bun xong goi
如我没有你的爱
yu nor mu you nei tek noi
我没法活得来
nor mu fa wuk dak loi
情人的存在
qim yam teh chun zoy
是我从来 都志在
xi nor cun loi dou ji zoy
能在我拱手让爱
neng zoi nor gong sao yun noi
S:我怕可一不可再
nor pa hor yap bun hor zoy
难道你被爱都有害
Nan dor nei bei loi dou you hoi
我确信 天真不会错
nor kor sam tim zam ba wei coy
威力会移山填海
wei lei wu yi sam tim hoi