GIRLS AGAINST BOYS GLAZED-EYE LYRICS

Glazed-eye
You're swinging too high
Glazed-eye
You're swinging...

Glazed-eye
You're swinging too high
Glazed-eye
You're swinging...

Glazed-eye
You're swinging too high
Glazed-eye
You're swinging...

Glazed-eye
You're swinging too high