KIOSK AY AY 2 LYRICS

از این حرفهای بی معنی تکراری دلم خونه
از این بی پنجره خونه که سقفش مثل آوار دلم تنگه
از این آوار و اون تکرار و این تکرا و این آوار دلم خونه دلم خونه دلم تنگه
از این شبهای تو در تو که جز شب در پی اش نیست
از این روزهای بیهوده که فردا در پی اش نیست
از این شبهای بی رویا و این روزهای بی فردا دلم خونه دلم تنگه دلم تنگه

از این ترویج تزویر و از این فقدان تدبیر ، از این کوری ، از این جهل و از این بحران عالم گیر
از این کذبی که شد تذکیر و این وزارت تزویر دلم خونه دلم خونه دلم تنگه