QUOC TE CA LYRICS

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian

Vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn

Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi
quyết phen này sống chết mà thôi.

Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
toàn nô lệ vùng đứng lên đi.

Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.

Đấu tranh này là trận cuối cùng

Kết đoàn lại để ngày mai L'Internationale
sẽ là xã hội tương lai.