ALFRED ROSE CHEDDVAM LYRICS

Adlea tempar, kitem goddo,
Cheddum zatoch maim pai roddo
Cheddo zalear, khoxen uddo
Nachon uddon, soro pion gazo vaddo.

Cheddum zait tor, kallim tonddam,
Pai mainchea gharan suru zalim rinnam,
Oxem chin'tat, zaitim zannam,
Devachea ghuttacho thav Devuch zannam

Thoddeanger poi, cheddech zata
Thoddeanger Dev cheddvanch dita
Sogllim ghorchim duki zata,
Punn cheddvanchoch maim pai sukhi jieta

Cheddvam hea tempar vhodlo adar,
Pai maink nhoi tim chitnacho bhar,
Tankam xikop dilem zalear
Shorthand typing korun choloitelim ghor dhar

Cheddeanchem atam noxib baulam,
S.S.C.korun sirviso mellonam
Vhoddlem xinkop konnem kelam,
Tankam donxim tinxim pag kaim mellonam,

Cheddvan S.S.C.kelear zata
Typing xikot tor, pagar vaddta,
Magir kallzak kalliz meuta,
Ani doti vinnem tem khopon veta

Zor tor ek bhag pananim bhorli
Sangat bhagek te sobai kosli
Fulam fultoch bhag ti sobli
Toxich gorabean cheddvam ek doulot vhoddli

Azun passun thoddim mhunnta,
Cheddvam xikop diun kiteak upkarta
Oxem mhunnon pai maim chukta
Xinkop kiteak upkarta matxem aikat,

Cheddvam xinkot tor, ginean vaddta,
Kazar zatoch boreak poddta
Bhurgeank rith dek bori mevta
Poi cheddvam vorvim vho sonvsar sudorta