ALFRED ROSE JULIANA LYRICS

Juliana, Juliana, tokli moji tharyar nam,
Juliana, Juliana, kednam mevxi Dev zannam...}..2

Sopnan sanglem nanv, vonttancho ghetloi umanv,
Sanglonaim tuzo ganv, khoimsor tuka sodum anv.

Juliana, Juliana..

Vatter choltat titleam cheddvank, ubo ravon polletam,
Moje nodrek, moje zoukek, poddtelem mhunn axetam....}2.

Mogan zalam fugar, sopnan kela pikar,
Rupnnem korta virar, sodun zalom bejear....}2

Ponnje, Vasco, tossoch Margao, tuka sodunk bhonvlom anv,
Aldona, Britona, atam pavlom Saligao......}2

Sadhu anv nestolom, urleat te ganv bhonvtolom,
Kuddik trass ditolom, tuka sodun kaddtolom,

Juliana, Juliana, tokli moji tharyar nam,
Juliana, Juliana, kednam mevxi Dev Zannam...}..2